Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které je přímo účinné od 25. května 2018,

Psí akce, z. s.,

IČO: 037 63 056, se sídlem Vyhlídkova 711/30, 196 00 Praha 9 – Čakovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L 61979 (dále jen „správce)“,

informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje.

 

 1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, a to v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany uvedené v tomto dokumentu, které z nich přímo vyplývají.
  V případě přihlášení na naše semináře:
  •  jméno a příjmení / organizace
  •  IČO, DIČ za předpokladu, že jste podnikatel
  •  adresa trvalého pobytu / sídlo
  •  telefonní číslo, e-mail
  •  jméno a plemeno psa
 2. Způsob zpracování osobních údajů správcem a místo, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy.
  •  Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  •  Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru Google Drive pod zaheslovaným účtem správce.
 3. Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje?
  •  Zpracování osobních údajů probíhá za účelem přihlašování na semináře či jiné akce správce a následnou komunikaci mezi správcem a přihlášeným/účastníkem.
  •  Zpracování osobních údajů pro vystavení faktury za příjem peněz na seminář či jinou akci správce.
  Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů tedy zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro přihlášení a poskytnutí přístupu na naše akce.
  Přitom může jít o přihlášku uzavřenou ústně, po telefonu, vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře Google na webových stránkách a Facebooku správce, ale také např. v klasické tištěné podobě, a jejím následným potvrzením učiněné přihlášky. K tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže.
  •  Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce:
  Správce má povinnosti, které vyplývají z platných právních předpisů, a to zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.
  •  Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo zájmů třetí osoby:
  Oprávněným zájmem je ochrana a následné prokázání práv a právních nároků správce, a to zejména z uzavřených přihlášek anebo ze způsobené újmy/škody. Vámi poskytnuté údaje jsou v souladu s těmito oprávněnými zájmy uchovávány maximálně po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo od posledního kontaktu.
  Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít také k tomu, aby Vám zasílal relevantní informace o akci, případných plánovaných událostí, které by Vás mohli zajímat. Toto zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím využití Vašeho práva odstavce s označením „h)“ tohoto dokumentu. Vaše údaje správce nikdy neposkytuje, neprodává ani nevyměňuje s třetími stranami za účelem marketingu.
  •  Zpracovávání a uveřejnění některých osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu:
  Pokud správci udělíte souhlas, bude správce vaše křestní jméno a jméno Vašeho psa zveřejňovat v přihlašovací/prezenční listině na webových stránkách a Facebooku správce.
  •  Zpracování automaticky získaných osobních údajů:
  Každá návštěva webových stránek správce je zaznamenána námi používanými webovými servery a službami standardním způsobem – informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webová stránka, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, Seznam, Facebook…).
 4. Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup?
  •  Vámi uvedené osobní údaje mohou být dále předány našim externím spolupracujícím subjektům, které se specializují v daných oblastech a Psí akce, z. s. Vám tak mohla poskytnout profesionální služby v maximální možné míře.
  Těmito externími zpracovateli mohou být:
  -> spolupracující účetní a daňoví poradci, advokátní kancelář
  -> externí trenér, na jehož akci jste přihlášeni
  -> společnost zajišťující přihlašovací systém (Google LLC)
  -> účetní systém (aplikace mPOHODA firmy STORMWARE s.r.o.)
  •  Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon (zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
 5. Po jakou dobu zpracovává správce Vaše osobní údaje?
  Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení a naplnění správcem nabízené akce nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty apod.).
 6.  Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů?
  V souvislosti se zpracováváním Vámi poskytnutých osobních údajů lze na základě nařízení GDPR uplatnit tato práva:
  a)  právo na přístup k osobním údajům – pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a právo na informace o jejich zpracovávání.
  b)  právo na opravu osobních údajů – právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
  c)  právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.
  d)  právo na omezení zpracování osobních údajů – právo požadovat z důvodů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.
  e)  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
  f)  právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  g)  právo na přenositelnost osobních údajů – právo získat za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR své osobní údaje a předat je jinému správci.
  h)  právo vznést námitku proti přímému marketingu – a to včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu. Vyloučení z přímého marketingu můžete provést na základě zpětného e-mailu s požadavkem o ukončení zasílání marketingových zpráv bez udání důvodu.
 7. Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu psiakce@gmail.com nebo zasláním požadavku na adresu uvedenou v hlavičce těchto zásad.
 8. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů zašlete svůj dotaz na e-mailovou adresu psiakce@gmail.com.